home :: PLMS :: @ Pakchong School 

โรงเรียนปากช่อง ยินดีต้อนรับครับ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กลับไปที่หมวดหมู่วิชา

Courses in this category

อนุญาตให้เข้าเรียนได้เฉพาะผู้ที่เป็นสมาชิกและเข้าใช้งานระบบแล้วเท่านั้น 23101 – วิทยาศาสตร์ 5
ขนิฏฐา เถาว์ทิพย์ - Thai
อนุญาตใช้เฉพาะผู้สมัครเรียนในวิชา (สมาชิกที่อยู่ในบัญชีรายชื่อ) 31221 – เคมี1
นิตยา ทองประภา - Thai
อนุญาตใช้เฉพาะผู้สมัครเรียนในวิชา (สมาชิกที่อยู่ในบัญชีรายชื่อ) 32102 – วิทยาศาสตร์กายภาพ
นิตยา ทองประภา - Thai
อนุญาตให้เข้าเรียนได้เฉพาะผู้ที่เป็นสมาชิกและเข้าใช้งานระบบแล้วเท่านั้น 33246 – ชีววิทยา 6
กิตติมา มหาสะโร - Thai
อนุญาตให้เข้าเรียนได้เฉพาะผู้ที่เป็นสมาชิกและเข้าใช้งานระบบแล้วเท่านั้น 8 – งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
กิตติมา มหาสะโร - Thai
อนุญาตให้เข้าเรียนได้ทุกคน เหมือนคนทั่วไปโดยไม่ต้องเป็นสมาชิกหรือต้องเข้าระบบก่อน MA31202 – คณิตศาสตร์ เพิ่มเติม2
chu chusak - Thai
อนุญาตใช้เฉพาะผู้สมัครเรียนในวิชา (สมาชิกที่อยู่ในบัญชีรายชื่อ) SC21101 – วิทยาศาสตร์ 1
ยุพาพรรณ ใยบัว - Thai
อนุญาตให้เข้าเรียนได้เฉพาะผู้ที่เป็นสมาชิกและเข้าใช้งานระบบแล้วเท่านั้น SC21101 – วิทยาศาสตร์ 1 ชั้น ม.1/3 ปี 2565
ดารารัตน์ นกขุนทอง - Thai
อนุญาตให้เข้าเรียนได้เฉพาะผู้ที่เป็นสมาชิกและเข้าใช้งานระบบแล้วเท่านั้น SC21101 – วิทยาศาสตร์ 1 ชั้น ม.1/4 ปี 2565
ดารารัตน์ นกขุนทอง - Thai
อนุญาตให้เข้าเรียนได้เฉพาะผู้ที่เป็นสมาชิกและเข้าใช้งานระบบแล้วเท่านั้น SC21101 – วิทยาศาสตร์ 1 ชั้น ม.1/5 ปี 2565
ดารารัตน์ นกขุนทอง - Thai
อนุญาตให้เข้าเรียนได้เฉพาะผู้ที่เป็นสมาชิกและเข้าใช้งานระบบแล้วเท่านั้น SC21101 – วิทยาศาสตร์ 1 ชั้น ม.1/6 ปี 2565
ดารารัตน์ นกขุนทอง - Thai
อนุญาตให้เข้าเรียนได้เฉพาะผู้ที่เป็นสมาชิกและเข้าใช้งานระบบแล้วเท่านั้น Sc21102 – วิทยาศาสตร์ 2
ยุพาพรรณ ใยบัว - Thai
อนุญาตใช้เฉพาะผู้สมัครเรียนในวิชา (สมาชิกที่อยู่ในบัญชีรายชื่อ) SC23101 – วิทยาศาสตร์ 5
ยุพาพรรณ ใยบัว - Thai
อนุญาตให้เข้าเรียนได้เฉพาะผู้ที่เป็นสมาชิกและเข้าใช้งานระบบแล้วเท่านั้น SC23102 – วิทยาศาสตร์ 6
ยุพาพรรณ ใยบัว - Thai
อนุญาตใช้เฉพาะผู้สมัครเรียนในวิชา (สมาชิกที่อยู่ในบัญชีรายชื่อ) SC30101 – ชีววิทยาพื้นฐาน
ภาคินศุภเศรษฐ์ นภัชนันท์ - Thai
อนุญาตใช้เฉพาะผู้สมัครเรียนในวิชา (สมาชิกที่อยู่ในบัญชีรายชื่อ) SC30103 – ฝิสิกส์พื้นฐาน
บุสดี พิมล - Thai
อนุญาตใช้เฉพาะผู้สมัครเรียนในวิชา (สมาชิกที่อยู่ในบัญชีรายชื่อ) SC30103 – ฟิสิกส์พื้นฐาน
บุสดี พิมล - Thai
อนุญาตให้เข้าเรียนได้เฉพาะผู้ที่เป็นสมาชิกและเข้าใช้งานระบบแล้วเท่านั้น SC30103 – วิทยาศาสตร์กายภาพ
เกื้อหนุน ธัญญา - Thai
อนุญาตใช้เฉพาะผู้สมัครเรียนในวิชา (สมาชิกที่อยู่ในบัญชีรายชื่อ) SC30289 – เทคโนโลยี 4
กิตติ โพธิ์อ่อน - Thai
อนุญาตให้เข้าเรียนได้เฉพาะผู้ที่เป็นสมาชิกและเข้าใช้งานระบบแล้วเท่านั้น SC31101 – วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
ภาคินศุภเศรษฐ์ ณภัชนันท์ - Thai
อนุญาตใช้เฉพาะผู้สมัครเรียนในวิชา (สมาชิกที่อยู่ในบัญชีรายชื่อ) SC31201 – ฟิสิกส์1
นันทวัฒน์ จิระวัฒนพงศ์ - Thai
อนุญาตใช้เฉพาะผู้สมัครเรียนในวิชา (สมาชิกที่อยู่ในบัญชีรายชื่อ) sc31201 – ฟิสิกส์1
เจียระกุล สุภัค - Thai
อนุญาตใช้เฉพาะผู้สมัครเรียนในวิชา (สมาชิกที่อยู่ในบัญชีรายชื่อ) SC31202 – ฟิสิกส์ 2
แสนชัย การงาน - Thai
อนุญาตให้เข้าเรียนได้เฉพาะผู้ที่เป็นสมาชิกและเข้าใช้งานระบบแล้วเท่านั้น sc31202 – ฟิสิกส์ 2
เจียระกุล สุภัค - Thai
อนุญาตให้เข้าเรียนได้เฉพาะผู้ที่เป็นสมาชิกและเข้าใช้งานระบบแล้วเท่านั้น sc31207 – ฟิสิกส์เพิ่มเติม 1
เจียระกุล สุภัค - Thai
อนุญาตให้เข้าเรียนได้เฉพาะผู้ที่เป็นสมาชิกและเข้าใช้งานระบบแล้วเท่านั้น sc31208 – ฟิสิกส์เพิ่มเติม 2
เจียระกุล สุภัค - Thai
อนุญาตใช้เฉพาะผู้สมัครเรียนในวิชา (สมาชิกที่อยู่ในบัญชีรายชื่อ) SC31221 – แก้เคมี 1 4.3-66
สุจิตตรา เจนงาน - Thai
อนุญาตให้เข้าเรียนได้เฉพาะผู้ที่เป็นสมาชิกและเข้าใช้งานระบบแล้วเท่านั้น SC31222 – แก้กลางภาคเคมี 2
สุจิตตรา เจนงาน - Thai
อนุญาตใช้เฉพาะผู้สมัครเรียนในวิชา (สมาชิกที่อยู่ในบัญชีรายชื่อ) SC31241 – ชีววิทยา
ประกาศ โยธาแก้ว - Thai
อนุญาตใช้เฉพาะผู้สมัครเรียนในวิชา (สมาชิกที่อยู่ในบัญชีรายชื่อ) SC31242 – Biology2
เฉยฉิว อรนุช - Thai
อนุญาตให้เข้าเรียนได้เฉพาะผู้ที่เป็นสมาชิกและเข้าใช้งานระบบแล้วเท่านั้น SC32101 – วิทยาศาสตร์กายภาพ(ฟิสิกส์)
สุดากาญจน์ รัตนสุข - Thai
อนุญาตให้เข้าเรียนได้เฉพาะผู้ที่เป็นสมาชิกและเข้าใช้งานระบบแล้วเท่านั้น SC32203 – ฟิสิกส์ 3
เกื้อหนุน ธัญญา - Thai
อนุญาตให้เข้าเรียนได้เฉพาะผู้ที่เป็นสมาชิกและเข้าใช้งานระบบแล้วเท่านั้น SC32203 – ฟิสิกส์3
สุดากาญจน์ รัตนสุข - Thai
อนุญาตใช้เฉพาะผู้สมัครเรียนในวิชา (สมาชิกที่อยู่ในบัญชีรายชื่อ) SC32204 – ฟิสิกส์4
รัตนสุข สุดากาญจน์ - Thai
อนุญาตให้เข้าเรียนได้เฉพาะผู้ที่เป็นสมาชิกและเข้าใช้งานระบบแล้วเท่านั้น SC32209 – ฟิสิกส์เพิ่มเติม 3
เกื้อหนุน ธัญญา - Thai
อนุญาตให้เข้าเรียนได้เฉพาะผู้ที่เป็นสมาชิกและเข้าใช้งานระบบแล้วเท่านั้น SC32222 – แก้เคมี 2-2566
สุจิตตรา เจนงาน - Thai
อนุญาตใช้เฉพาะผู้สมัครเรียนในวิชา (สมาชิกที่อยู่ในบัญชีรายชื่อ) SC32223 – เคมี 3 ม.5/1 66
สุจิตตรา เจนงาน - Thai
อนุญาตให้เข้าเรียนได้เฉพาะผู้ที่เป็นสมาชิกและเข้าใช้งานระบบแล้วเท่านั้น SC32223 – เคมี 3 แก้กลางภาค
สุจิตตรา เจนงาน - Thai
อนุญาตใช้เฉพาะผู้สมัครเรียนในวิชา (สมาชิกที่อยู่ในบัญชีรายชื่อ) SC32224 – เคมี
จุฑามาศ ชูสกุล - Thai
อนุญาตให้เข้าเรียนได้เฉพาะผู้ที่เป็นสมาชิกและเข้าใช้งานระบบแล้วเท่านั้น SC32224 – แก้กลางภาคเคมี 4
สุจิตตรา เจนงาน - Thai
อนุญาตให้เข้าเรียนได้เฉพาะผู้ที่เป็นสมาชิกและเข้าใช้งานระบบแล้วเท่านั้น SC32224 – แก้รายหน่วยเคมี 4 2.65
สุจิตตรา เจนงาน - Thai
อนุญาตให้เข้าเรียนได้เฉพาะผู้ที่เป็นสมาชิกและเข้าใช้งานระบบแล้วเท่านั้น SC32243 – ชีววิทยา 3
บุญช่วยสุวรรณ ปริชาติ - Thai
อนุญาตใช้เฉพาะผู้สมัครเรียนในวิชา (สมาชิกที่อยู่ในบัญชีรายชื่อ) SC32243 – ชีววิทยา3
กิตติมา มหาสะโร - Thai
อนุญาตใช้เฉพาะผู้สมัครเรียนในวิชา (สมาชิกที่อยู่ในบัญชีรายชื่อ) SC33212 – ฟิสิกส์เพิ่มเติม 6
แสนชัย การงาน - Thai
อนุญาตใช้เฉพาะผู้สมัครเรียนในวิชา (สมาชิกที่อยู่ในบัญชีรายชื่อ) SC33225 – เคมี 5
พัฒนา ณัฐชา - Thai
อนุญาตให้เข้าเรียนได้เฉพาะผู้ที่เป็นสมาชิกและเข้าใช้งานระบบแล้วเท่านั้น SC33232 – เคมี 6
พัฒนา ณัฐชา - Thai
อนุญาตให้เข้าเรียนได้เฉพาะผู้ที่เป็นสมาชิกและเข้าใช้งานระบบแล้วเท่านั้น sc33244 – ชีววิทยา
บุญมาก ฉัตรชัย - Thai
อนุญาตใช้เฉพาะผู้สมัครเรียนในวิชา (สมาชิกที่อยู่ในบัญชีรายชื่อ) SC33244 – ชีววิทยา4
กิตติมา มหาสะโร - Thai
อนุญาตใช้เฉพาะผู้สมัครเรียนในวิชา (สมาชิกที่อยู่ในบัญชีรายชื่อ) SC33244 – ชีววิทยา4
ภาคินศุภเศรษฐ์ นภัชนันท์ - Thai
อนุญาตให้เข้าเรียนได้เฉพาะผู้ที่เป็นสมาชิกและเข้าใช้งานระบบแล้วเท่านั้น SC33245 – ชีววิทยา 5
ภาคินศุภเศรษฐ์ ณภัชนันท์ - Thai
อนุญาตให้เข้าเรียนได้เฉพาะผู้ที่เป็นสมาชิกและเข้าใช้งานระบบแล้วเท่านั้น SC33245 – ชีววิทยา 5
กิตติมา มหาสะโร - Thai
อนุญาตให้เข้าเรียนได้เฉพาะผู้ที่เป็นสมาชิกและเข้าใช้งานระบบแล้วเท่านั้น SC33250 – ชีววิทยาเพิ่มเติม 4
ภาคินศุภเศรษฐ์ ณภัชนันท์ - Thai
อนุญาตให้เข้าเรียนได้เฉพาะผู้ที่เป็นสมาชิกและเข้าใช้งานระบบแล้วเท่านั้น sc33251 – ชีววิทยาเพิ่มเติม 5
ภาคินศุภเศรษฐ์ ณภัชนันท์ - Thai
อนุญาตให้เข้าเรียนได้เฉพาะผู้ที่เป็นสมาชิกและเข้าใช้งานระบบแล้วเท่านั้น SC8 – การสอนงานสวนพฤกษศาสตร์
กิตติมา มหาสะโร - Thai
อนุญาตให้เข้าเรียนได้เฉพาะผู้ที่เป็นสมาชิกและเข้าใช้งานระบบแล้วเท่านั้น ScM642563 – งานประจำชั้นม.6/4
กิตติมา มหาสะโร - Thai

กลับไปที่หมวดหมู่วิชา


ผู้บริหารระบบ :: PLMS :: @ Pakchong School : CH.CHUSAK
Powered by Claroline © 2001 - 2013